Úsilie o záchranu ÚPS v Malackách

Pohotovosť v Malackách – kde je problém?

Problém pohotovostí APS a ÚPS na Slovensku je dlhodobý a súvisí s nedostatočným financovaním týchto služieb vo verejnom záujme. V Malackách zabezpečoval obe služby ten istý poskytovateľ, Nemocničná a.s., v priestoroch nemocnice, ktorú prevádzkuje od r. 2004 (pozn. – priestory má súkromná spoločnosť v dlhodobom prenájme a riadne za ne platí Bratislavskému samosprávnemu kraju mesačný nájom podľa platných zmlúv). Od roku 2012 prevádzkovateľ upozorňuje, že financovanie týchto služieb nie je adekvátne nastavené a bez finančnej pomoci tretej strany nebude možné pohotovosť ako celok v regióne udržať (nemocnica nie je zaradená do pevnej siete, teda nie je povinná zabezpečovať ÚPS pre región – pre okresy Bratislava, Senec, Pezinok a Malacky je ako poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti v pevnej sieti určená Univerzitná nemocnica Bratislava, obyvatelia Malaciek by tak mali za ústavnou pohotovostnou službou cestovať do hlavného mesta).


Spôsob financovania ÚPS v Malackách

Financovanie APS

 • Úhrada zdravotných výkonov zo strany zdravotných poisťovní.
 • Paušálna suma od ZP podľa počtu poistencov v pridelenom obvode.
 • Poplatok pacienta za využitie služby 1,99 € (stanovené zákonom pre všetkých pacientov bez rozdielu).

Financovanie ÚPS

 • Preplácanie zdravotných výkonov zo strany zdravotných poisťovní (ZP nastavujú zmluvy, a teda aj financovanie zdravotných výkonov individuálne, s každým nemocničným zariadením zvlášť, t. j. preplatená cena tej istej operácie v nemocnici v Bratislave a v Malackách môže byť zo strany ZP rôzna).
 • Poplatok pacienta za využitie služby 1,99 € (stanovené zákonom pre všetkých rovnako).

Zdravotné poisťovne uhrádzajú teda v rámci ÚPS iba výkony, ktoré boli poskytnuté ich poistencovi. Tieto sumy však nedostatočne zohľadňujú príplatky za nočnú prácu aj za prácu počas dňa pracovného voľna či pokoja.

V rámci prevádzky ústavnej pohotovostnej služby v Nemocnici Malacky funguje súčasne 5 samostatných zložiek, a to:

 • interné oddelenie,
 • chirurgické oddelenie,
 • gynekologické oddelenie,
 • rádiologické oddelenie,
 • komplex operačných sál.

Prevádzka nepretržitej ústavnej pohotovostnej služby v Malackách znamená zabezpečiť viac ako 36 000 hodín tejto služby za jeden rok. Jedna „ÚPS hodina“ – teda hodina zabezpečovania ústavnej pohotovostnej služby v nemocnici – pritom kumuluje personálne a materiálno-technické zabezpečenie jednotlivých oddelení, ktoré sú v pohotovosti čakajúc na pacienta.

Všetky náklady spojené s prevádzkou ÚPS vrátane osobných nákladov, znáša prevádzkovateľ, v Malackách Nemocničná a. s., z príjmov nemocnice, aj napriek tomu, že nemocnica nie je zaradená do pevnej siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, a teda zo zákona nie je povinná zabezpečovať túto službu vo verejnom záujme pre región. Okresy Bratislava, Pezinok, Senec a Malacky spadajú podľa legislatívne zadefinovanej pevnej siete pod Univerzitnú nemocnicu Bratislava.

Nemocnica Malacky vykonáva ÚPS – službu vo verejnoprospešnom záujme – pre viac ako 80-tisíc obyvateľov regiónu Záhoria. Napriek tomu, že nie je zo zákona povinná zabezpečovať túto službu pre región, znášala napríklad len za posledné 4 roky (2010 – 2013) priemernú ročnú stratu vo výške 665 523,13 €, pričom napr. za rok 2013 ošetrila 11 415 pacientov (t. j. priemerne 951 mesačne). Z tohto počtu bolo 4 250 dovezených prostredníctvom ambulancií záchrannej zdravotnej služby, t. j. priemerne 11 sanitiek denne. Vďaka Nemocnici Malacky boli títo pacienti ošetrení v regióne, nemuseli cestovať za ošetrením do Bratislavy.


Ako to robia inde

Systém financovania pohotovostí na Slovensku je, žiaľ, v súčasnosti nastavený na platbu za výkon, pričom prevádzkové náklady znáša prevádzkovateľ (štát, samosprávny kraj, súkromná spoločnosť) na rozdiel napríklad od hasičských zložiek alebo od záchrannej zdravotnej služby (sú odmeňovaní mesačnou paušálnou platbou, ktorá pokrýva náklady spojené s prevádzkou). Nemocnica Malacky, rovnako ako aj ďalší poskytovatelia pohotovostí, tak naráža na problém financovania pohotovosti bez kumulovania straty.

Podľa medializovaných informácií iné samosprávne kraje pomáhajú regionálnym nemocniciam rôznym spôsobom. Samosprávne kraje (čiže nielen BSK) každoročne investujú do nemocníc a polikliník, ktorých sú zriaďovateľmi, resp. patria do ich pôsobnosti, milióny eur. Zdravotnícke zariadenia žúp majú pritom rôzne právne podoby – akciové spoločnosti, neziskové organizácie, príspevkové organizácie a iné. V mnohých prípadoch ide o partnerstvá so súkromnými spoločnosťami. Modely financovania „župných“ zariadení sú rôzne, každý kraj to má nastavené inak. Štát aj niektoré župné nemocnice a zariadenia oddlžil a dotoval.

Žilina

Prostredníctvom „Nemocnice Žilinského samosprávneho kraja, a.s.“ spravuje ŽSK od 1. januára 2012 štyri nemocnice: Hornooravskú nemocnicu s poliklinikou Trstená, Dolnooravskú nemocnicu s poliklinikou MUDr. L. N. Jégého Dolný Kubín, Liptovskú nemocnicu s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš a Kysuckú nemocnicu s poliklinikou Čadca. Na ŽSK prešli nemocnice v roku 2003 s dlhom 33,1 mil. €. Kraj zriadil rozpočtovú organizáciu „Správa záväzkov a pohľadávok“, ktorá má nemocnice chrániť pred prípadnými exekúciami.

Investície ŽSK do nemocníc:

 • Október 2014 – Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina získala od vlády SR dotáciu 500 tisíc € na rekonštrukciu.
 • Rok 2014 – poslanci žilinskej župy schválili sumu 791-tisíc € na modernizáciu štyroch nemocníc, financie boli použité na prístrojové vybavenie i zriadenie JIS-ky v Liptovskom Mikuláši.
 • Apríl 2013 – rekonštrukcia toaliet a sociálnych zariadení v nemocnici v Čadci – od ŽSK 143-tisíc €.
 • November 2012 – nákup zdravotníckej techniky a digitalizácia pre všetky štyri nemocnice – od ŽSK 81-tisíc €
 • Od januára 2012 do novembra 2012 – investoval ŽSK do nákupu techniky a stavebných úprav vo svojich zariadeniach takmer 680-tisíc €.
 • Rok 2011 – kraj poskytol na prístroje 600-tisíc €.
 • August 2011 – dlh 33,1 mil. € ŽSK skresal na 18,7 mil. € (zaplatil 14,4 mil. €); okrem toho do nemocníc investoval spolu 10,5 mil. €.
 • Rok 2010 – ŽSK poskytol na prístroje všetkým štyrom nemocniciam 517-tisíc €.
 • Júl 2009 – operačné sály (chirurgického, ortopedického a gynekologického oddelenia) v Dolnom Kubíne – ŽSK poskytol takmer 2,2 mil. €.
 • November 2009 – trom nemocniciam (v Liptovskom Mikuláši, Dolnom Kubíne a Čadci) pomohol ŽSK so splácaním dlhu takmer 4 mil. €.

Trnava

Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s., Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s., Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda a.s.

 • Rok 2012 – trnavská župa poskytla Nemocnici v Dunajskej Strede účelovú dotáciu 84 480 € na rekonštrukciu kúrenia a odstránenie prístavby sociálnych zariadení.
 • Rok 2011 – kraj poskytol nemocniciam dotácie v celkovej sume takmer 910 tisíc € – nemocnica v Dunajskej Strede (432-tisíc €), nemocnica v Galante (378-tisíc €), nemocnica v Skalici (99-tisíc €).

Nitra

Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc., Zlaté Moravce, Nemocnica s poliklinikou Topoľčany, Nemocnica s poliklinikou Levice, FORLIFE n. o. – Všeobecná nemocnica Komárno.

 • Rok 2014 – nemocnica v Zlatých Moravciach bola v roku 2014 v strate vyše 600-tisíc €, každý rok prispieva mesto zo svojho rozpočtu na chod nemocnice sumou vyše 200 tisíc €.
 • Rok 2012 – NSK schválil účelovú pôžičku pre nemocnice v Leviciach a v Topoľčanoch vo výške 940-tisíc €.
 • Rok 2010 – poslanci NSK schválili na rekonštrukciu komárňanskej nemocnice 614-tisíc €.
 • Rok 2011 – kraj vymazal z účtovnej evidencie zmarené investície, ktoré plánoval realizovať – výstavbu skladu v komárňanskej nemocnici s predpokladanými nákladmi vyše 31-tisíc €, tiež sa nedokončili staršie projekty v hodnote 6-tisíc €, ďalšie zmarené investície za viac ako 28-tisíc € zasa súvisia s projektmi pre nemocnice s poliklinikami v Topoľčanoch a Leviciach.

Trenčín

Nemocnica s poliklinikou Myjava, Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica, Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocnica s poliklinikou Partizánske, n. o.

 • Rok 2013 – kraj prispel na vybudovanie a interiérové vybavenie v Nemocnici v Považskej Bystrici 30-tisíc € a na nákup prístrojov pre bojnickú nemocnicu 250-tisíc €. Kraj investoval aj do rekonštrukcie a obnovy prístrojového vybavenia rádiodiagnostického pracoviska v NsP Považská Bystrica 749 423 €.
 • Rok 2012 – kraj prispel na mamograf v nemocnici v Považskej Bystrici 71 780 €.

Banská Bystrica

NsP v Žiari nad Hronom, v Rimavskej Sobote a Banskej Štiavnici (nemocnice a polikliniky a.s.), Nemocnica s poliklinikou, n. o., Revúca (mesto Revúca + iné subjekty), Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n. o., Veľký Krtíš, Nemocnica Zvolen a. s. (člen skupiny AGEL), Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n. o., Poliklinika Banská Bystrica (SAD Lučenec a. s. od júna 2013).

 • September 2014 – BBSK znížil nájomné zvolenskej nemocnici z 521-tisíc € na 51-tisíc € ročne.
 • Júl 2013 – BBSK sa zaviazal, že do Nemocnice Zvolen spätne vráti 30 % zaplateného prenájmu v podobe investícií do nemocnice.
 • 2012/2013 – zrekonštruované hematologicko-biochemické laboratórium Nemocnice Zvolen – BBSK poskytol 140-tisíc € (60-tisíc € Nemocnica Zvolen).
 • 2011 – lučenecká nemocnica získala grant z eurofondov vo výške 1 829 000 € na rekonštrukciu a modernizáciu.

Prešov

Ľubovnianska nemocnica, n. o., Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, n. o., Vranovská nemocnica, n. o.

Nemocnice, v ktorých je zriaďovateľom mesto Prešov: Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n. o., Nemocnica Snina s. r. o., Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a. s.

 • November 2011 – rekonštrukcia Nemocnice Snina, s.r.o. – mesto Snina (100% vlastník) investoval 476-tisíc €.
 • Od 2007 do 2009 – PSK splatil časť dlhu 773 tisíc € za Humenné (celkový dlh je 1 mil. €).
 • Od 2007 do 2009 – PSK splatil časť dlhu viac ako 1,5 mil. € za Svidník (celkový dlh je 1,9 mil. € + sankcie 289-tisíc €).

Nekonečný príbeh o ÚPS v Malackách

1.1.2016 – 31.12. 2019

Zabezpečenie služieb zdravotnej starostlivosti – ústavnej pohotovostnej služby a s tým súvisiacich služieb v tomto zdravotníckom zariadení finančne podporuje Bratislavský samosprávny kraj.


Prelomový rok 2015

V roku 2015 sme boli zúčastnení mnohých stretnutí, komisií a kolokvií, kde sme riešili situáciu s poskytovaním ústavnej pohotovostnej služby v Malackách. Bratislavský samosprávny kraj schválil finančnú pomoc na udržanie ústavnej pohotovostnej služby za rok 2015 mestu Malacky, ktoré túto dotáciu posunulo na vykonávateľa služby– Nemocnicu Malacky. Bratislavský samosprávny kraj sa na jednom zo svojich zasadnutí zaviazal nájsť systémové riešenie celého problému. Nasledovalo vypísanie verejného obstarávania na poskytovateľa ústavnej pohotovostnej služby v regióne, ktorého sme sa zúčastnili aj my a verejné obstarávanie sme vyhrali. Našlo sa tak riešenie na udržateľnosť poskytovania služby, ktorá zachraňuje ľudské životy, na 4 roky a Ústavná pohotovostná služba s podporou Bratislavského samosprávneho kraja ostáva v Nemocnici Malacky zachovaná.

Pohotovosť je späť v nemocnici

ÚPS v Nemocnici Malacky je od decembra 2014 poskytovaná opäť nepretržite. O jej osude na rok 2015 sa má rozhodnúť do leta 2015. Kompetentné orgány by mali navrhnúť systémové riešenie nedostatočného financovania pohotovostí nielen v Malackách, ale aj v ostatných mestách. Pretože toto nie je problém súkromnej firmy, ani regionálnej nemocnice. Toto je problém celého Slovenska.

Ľady sa hýbu až keď Malacky prichádzajú o pohotovosť
Október 2014 – november 2014

Lekársku službu prvej pomoci pre región od 7. októbra nezabezpečuje Nemocničná a.s. Povolenie získava nový poskytovateľ a služba sa z areálu nemocnice sťahuje do centra mesta. Zmeny v režime fungovania sa týkajú aj ústavnej pohotovostnej služby. Nemocnica začína s procesom ukončovania tejto služby pre región a v prvom kroku ju časovo obmedzuje od 7.00 do 22.00 hod.

Obyvatelia sa búria, nepretržitú pohotovosť v najväčšom regióne Bratislavského kraja potrebujú. Na zachovaní ústavnej pohotovostnej služby sa po 34 mesiacoch zhoduje 24. októbra už aj zastupiteľstvo BSK, ktoré finančnú pomoc pre ÚPS v nemocnici viazanú na rok 2014 schvaľuje, ale cez mesto. Ďalší pozitívny krok k riešeniu nedostatočného financovania ÚPS robia aj poslanci mestského zastupiteľstva v Malackách, ktorí takisto finančnú pomoc pre ÚPS v nemocnici na zasadnutí 30. októbra schvaľujú takmer jednohlasne.

Nemocnica Malacky prijíma finančnú pomoc vo výške 580 000 € na vykrytie strát z poskytovania LSPP a ÚPS za rok 2014. Po vyúčtovaní nákladov za rok 2014 vracia Nemocnica Malacky viac ako 40-tisíc € späť BSK.

Posledná kvapka
September 2014 – október 2014

Septembrové zasadanie BSK problém spolufinancovania ÚPS v Malackách odkladá (štvrtýkrát), spolu s otvorenou pálčivou otázkou, na ktorej odpoveď čaká 80-tisíc obyvateľov Záhoria už tretí rok. Zastupiteľstvo zasadá 3. októbra, no otázku pohotovosti opätovne odkladá (piatykrát). Dôvod? O finančnú pomoc pre ÚPS má požiadať mesto (doteraz žiadala priamo Nemocničná a.s.) a až následne má mesto požiadať nemocnica. Tejto novej skutočnosti sa prispôsobuje mesto aj nemocnica. Na úrad BSK putuje ďalšia žiadosť v tej istej veci, tentoraz od mesta. Nemocnica po takmer troch rokoch neúspešných rokovaní zavádza vzhľadom na neudržateľnú finančnú situáciu v APS a ÚPS nový obmedzený režim. Občania vyjadrujú svoj názor, v priebehu pár dní až 8200 ľudí v regióne podpisuje petíciu za zachovanie pohotovosti.

30 mesiacov čakania, riešenie v nedohľadne
Jún 2014 – september 2014

Audit je sfinalizovaný, závery sú jednoznačné, ale na júnovom krajskom zastupiteľstve sa neúnosná situácia v Malackách opätovne nerieši (tretíkrát). Poslanci prisľúbia, že rozhodnú v septembri, na ďalšom zasadnutí.

Potvrdenie straty ÚPS okrúhlou pečiatkou
Január 2014 – máj 2014

Nemocničná a.s. sa na podnet BSK zaväzuje podrobiť stredisko ústavnej pohotovostnej služby nemocnice nezávislému ekonomickému aj zdravotníckemu auditu, ktorý má stanoviť konečnú výšku spolufinancovania tejto služby zo strany BSK na rok 2014. S dôrazom na nezávislosť auditu si župa vyberá audítora sama. A výsledok? Tvorbu straty ÚPS v Malackách jednoznačne potvrdzuje aj správa nezávislého audítora (vo výške 580 879,79 € za rok 2013).

Ako horúci zemiak
November 2013 – január 2014

Analýzy a hospodárske výsledky nemocnice, vykazujúce vysokú stratu tejto služby, však poslancom nestačia na to, aby sa rozhodli na prvom zastupiteľstve. Noví poslanci sa dožadujú názoru tretej, nezávislej strany, ktorá by objektívne zhodnotila potrebu aj rozsah spolufinancovania služby ÚPS. Rozhodnutie o pohotovosti poslanci posúvajú (druhýkrát).

ÚPS ako rukojemník v politickej kampani?
Júl 2013 – november 2013

Spolufinancovanie pohotovosti v Malackách sa stáva hlavnou diskusnou témou na politickej aj mediálnej scéne hlavne pred voľbami do orgánov samosprávnych krajov. Návrh rozhodnutia o spolufinancovaní služby vo verejnom záujme – ÚPS v Malackách – sa z programu zastupiteľstva v septembri stiahol (prvýkrát), aby o situácii rozhodlo novozvolené zastupiteľstvo (voľby v novembri 2014). Staronový predseda Bratislavského samosprávneho kraja sľubuje vyriešenie situácie na prvom zasadnutí nového zastupiteľstva v januári 2014. Dovtedy žiada Nemocničnú a.s., aby službu pre región naďalej zabezpečovala (na vlastné náklady). Starostovia obcí na Záhorí sa spájajú, nemocnicu podporujú, píšu apelačný list kraju a žiadajú o riešenie situácie a zachovanie LSPP a ÚPS v Malackách.

Upozorňovanie na problém
Február 2012 – júl 2013

So žiadosťami o pomoc so spolufinancovaním APS a ÚPS sa Nemocničná a.s. obracia na mesto, kraj aj štát. Pozitívny signál so snahou riešiť neúnosnú finančnú situáciu pohotovosti vysiela iba župa, ktorá vo vedení s Pavlom Frešom sľubuje vyriešenie situácie. Úrad BSK žiada Nemocničnú a.s., aby do vyriešenia situácie službu pre región zachovala.

Vážení návštevníci,
od pondelka 5.10. bude otvorený len jeden vstup do nemocnice a to cez triediaci stan, kde budeme každému návštevníkovi merať teplotu. Ostatné vchody do budovy budú zatvorené s výnimkou pohotovosti. Tento vchod bude slúžiť výlučne len pre urgentné prípady.

Ďakujeme za pochopenie.
Tím nemocnice Malacky.

Zatvoriť