O nás

Nemocnica Malacky poskytuje zdravotnú starostlivosť v moderných priestoroch. Patrí medzi nemocnice s menším počtom oddelení, ale s vysokým počtom špecializovaných ambulancií. Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti umožňuje pacientom využívať najnovšie trendy v oblasti diagnostiky, ambulantnej, jednodňovej a ústavnej zdravotnej starostlivosti. Nemocničná a.s. je členom MEDIREX GROUP.

Vo vybraných chirurgických odboroch môžu pacienti využívať poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti, čo je v súlade s najnovšími trendmi v oblasti zdravotníctva. O tom, že v našej nemocnici je zo strany pacientov  záujem o jej poskytovanie svedčí neustále stúpajúci počet týchto pacientov.

Kvalita poskytovaných služieb je garantovaná nielen skúsenými odborníkmi, ale aj skutočnosťou, že nemocnica má dva certifikáty kvality. Okrem poskytovania zdravotnej starostlivosti nemocnica participuje aj na vedecko-výskumnej činnosti v rámci projektov APVV ako aj klinických štúdiách. 

Aktívne podporujeme sústavné vzdelávanie nielen lekárov v rámci nemocnice, ale aj v regióne.

Manažment nemocnice

Ing. Peter Kalenčík, MSc. - Fotografia Ing. Peter Kalenčík, MSc.
predseda predstavenstva
MUDr. Zuzana Laluhová Striežencová, MPH - Fotografia MUDr. Zuzana Laluhová Striežencová, MPH
manažér pre zdravotnú činnosť
Mgr. Darina Holešová - Fotografia Mgr. Darina Holešová
manažérka pre ošetrovateľstvo
Ing. Eva Nagyová, MPH - Fotografia Ing. Eva Nagyová, MPH
manažérka pre administratívne činnosti
Ing. Peter Kalenčík, MSc.

Ing. Peter Kalenčík, MSc.

predseda predstavenstva

Vzdelanie

1997
Ekonomická univerzita Bratislava, Národohospodárska fakulta, Finančná sústava a peňažníctvo

2012
Health Services Managment at the Semmelweis Univerzity, Master of Science in Health Services Management

Doterajšia prax

od 2007
Výkonný riaditeľ Nemocničná, a.s.

2006 2007
Finančný riaditeľ v zdravotných poisťovniach Dôvera ZP, a.s., a Sideria ZP, a.s.

2003 2006
Dôvera ZP, a.s. – zástupca generálneho riaditeľa, následne generálny riaditeľ, člen predstavenstva

2002 – 2003
Sanitas- SR, a.s.  finančný riaditeľ, člen predstavenstva

2001 2002
Elektrovod Holding, a.s. asistent finančného riaditeľa a následne finančný riaditeľ

1999 2001
Gratzer Stahl, s.r.o. hlavný účtovník

1997  1999
Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva

Zobraziť viac
MUDr. Zuzana Laluhová Striežencová, MPH

MUDr. Zuzana Laluhová Striežencová, MPH

manažér pre zdravotnú činnosť

Vzdelanie

1988
Gymnázium, Piešťany

1994
Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava 

1998
Špecializácia z pediatrie 1. stupňa

2002
Špecializácia z hematológie a transfuziológie

2011
Odborník na riadenie verejného zdravotníctva, MPH

2015
Špecializácia z pediatrickej hematológie a onkológie

Doterajšia prax

1995
Sekundárny lekár na  Hematologicko-transfúziologickom oddelení DFNsP v Bratislave

2004
Primárka HTO DFNsP

2006 
Vedúca lekárka pracoviska hematológie a transfúziológie Oddelenia laboratórnej medicíny DFNsP

2008
Námestníčka riaditeľa DFNsP pre LPS

2013
Zástupkyňa riaditeľa DFNsP

2017 – 2020
Medicínska riaditeľka DFNsP/NÚDCH

2020
Vedúca lekárka HaT OLM NÚDCH

2021
Nemocničná a. s. Malacky, manažér pre zdravotnú činnosť

Publikácie

2007
Poruchy leukocytov a Poruchy koagulácie v Pediatria 

2017
Poruchy leukocytov a Polycytémia v Pediatria

2014, 2017
Hemoterapia v pediatrii v Detská chirurgia 
Doc. Fábryová Viera: Imunohematológia a transfúzna medicína pre prax - spoluautorka

2017
Anémie - spoluautorka

Členstvo

2007  2020
Hlavná odborníčka MZ SR pre pediatrickú hematológiu
Slovenská lekárska komora
Slovenská lekárska spoločnosť
Sekcia detskej hematológie a onkológie SPS SLS
EHA

Zobraziť viac
Mgr. Darina Holešová

Mgr. Darina Holešová

manažérka pre ošetrovateľstvo

Vzdelanie

2011
Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava, ošetrovateľstvo

1997
Kvalifikačný kurz Manažment v zdravotníctve na SZU, Bratislava

Doterajšia prax

od 2007
Manažérka pre ošetrovateľskú starostlivosť, Nemocničná a.s. Malacky

2005 – 2006
Vedúca sestra ODCH, Nemocničná a.s. Malacky

2004 – 2004
Staničná sestra, ODCH, Nemocničná a.s.

1995 – 2004
Vedúca sestra, neurologické oddelenie, NsP Malacky

1987 – 1994
Staničná sestra, interné oddelenie, OÚNZ Bratislava – vidiek

1976 – 1987
Sestra pri lôžku, interné oddelenie, OÚNZ Bratislava vidiek

Zobraziť viac
Ing. Eva Nagyová, MPH

Ing. Eva Nagyová, MPH

manažérka pre administratívne činnosti

Vzdelanie

1988
Strojársko-technologická fakulta SVŠT Bratislava, odbor ekonomika a riadenie

1994
Kurz Manažment zdravotníctva na IVZ Bratislava

1995 – 1998
3 ročné postgraduálne štúdium Master of Public Health na Inštitúte pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v Bratislave – Škola verejného zdravotníctva

Doterajšia prax

od 2005
Manažér pre administratívne činnosti v Nemocničnej a.s.

2001 – 2005
Námestník riaditeľa pre hospodársko- technické činnosti v Národnom onkologickom ústave Bratislava

1997 – 2000
Ekonomická námestníčka riaditeľa NsP Rimavská Sobota

1991 – 1997
Námestníčka riaditeľa hospodársko-technického úseku NsP Hnúšťa

1988 – 1991
Samostatný odborný technický pracovník odboru organizácie, SLZ k. p. Hnúšťa

1981 – 1984
Zdravotná sestra JIS interné oddelenie OÚNZ Rimavská Sobota, NsP Hnúšťa

1979 – 1981
Sanitárka, ošetrovateľka OÚNZ Rimavská Sobota, NsP Hnúšťa

Zobraziť viac

Primári

MUDr. Helena Lesayová
primárka fyziatricko-rehabilitačného oddelenia
MUDr. Dávid Prokop
primár interného oddelenia
MUDr. Terézia Michalíková
primárka geriatrického oddelenia
MUDr. Róbert Čerňák
primár gynekologického oddelenia
MUDr. Andrej Papp
primár chirurgického oddelenia
MUDr. Alena Volnárová
primárka oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny
MUDr. Zuzana Hollá, MPH
primárka dialyzačného stacionára s nefrologickou ambulanciou
MUDr. Andrea Šalátková
primárka rádiologického oddelenia

Štatutárne orgány

Predstavenstvo

  • Ing. Peter Kalenčík, MSc. – predseda predstavenstva

Dozorná rada

  • Ing. Eva Nagyová, MPH – člen dozornej rady
  • Mgr. Jaroslava Hudečková – člen dozornej rady
  • MUDr. Robert Vetrák, MPH – člen dozornej rady

Naše certifikáty

Povedali o nás

Záleží nám na zdraví našich pacientov.

Vážení návštevníci,
od pondelka 5.10. bude otvorený len jeden vstup do nemocnice a to cez triediaci stan, kde budeme každému návštevníkovi merať teplotu. Ostatné vchody do budovy budú zatvorené s výnimkou pohotovosti. Tento vchod bude slúžiť výlučne len pre urgentné prípady.

Ďakujeme za pochopenie.
Tím nemocnice Malacky.

Zatvoriť