Opatrenia na skrátenie času reakcie pri náraste ochorenia COVID-19 v Nemocnici Malacky

ITMS2014+ kód: 302021BHP2

Predmetom predkladaného projektu je Zníženie dopadov pandémie COVID-19 a podpora opatrení na skrátenie času reakcie v Nemocnici Malacky.

Hlavným cieľom projektu je zabezpečenie materiálno technického vybavenia, techniky a zásob pre zabezpečenie adekvátnej liečby pacientov s ochorením alebo podozrením na ochorenie COVID-19.

Cieľ projektu bude dosiahnutý realizáciou jednej hlavnej aktivity:

Hlavná aktivita 1:                                           Vybavenie zariadení zdravotníckeho systému pre

                                                                       zabezpečenie prevencie, diagnostiky a liečbu

                                                                       pacientov podozrivých alebo chorých s diagnózou

                                                                       COVID 19

Miesto realizácie je areál nemocnice:            Duklianskych hrdinov 34, 901 22 Malacky

Plánovaný harmonogram projektu:               01/2022 do 12/2022

Merateľný ukazovateľ PCV02:                       Hodnota zakúpeného zdravotníckeho vybavenia                                                                                                                        496 603,03 EUR

Vážení návštevníci,
od pondelka 5.10. bude otvorený len jeden vstup do nemocnice a to cez triediaci stan, kde budeme každému návštevníkovi merať teplotu. Ostatné vchody do budovy budú zatvorené s výnimkou pohotovosti. Tento vchod bude slúžiť výlučne len pre urgentné prípady.

Ďakujeme za pochopenie.
Tím nemocnice Malacky.

Zatvoriť