Cenník služieb

Vážení pacienti, vážení návštevníci, 

prosím, venujte pozornosť zmenám cenníka služieb od 1. 4. 2022, ktoré sa týkajú VSTUPU A ZOTRVANIU MOTOROVÉHO VOZIDLA v areáli Nemocnice Malacky.

Nový cenník služieb:

  • Do 20 minút:                           ZDARMA
  • 1 hodina:                                 1,50 €
  • 2 hodiny:                                 3,00 €
  • 3 hodiny:                                 4,50 €
  • 4 hodiny:                                 6,00 €
  • 5 hodín a viac v rámci dňa:   10,00 €
  • Strata/poškodenie lístka:       20,00 €

Lístok nenechávajte vo vozidle.
Automat na úhradu sa nachádza pri vtupe do polikliniky.
Poškodenie technického zariadenia bude riešené v spolupráci s políciou. 

Platený vjazd a zotrvanie v zóne V areálu Nemocnice Malacky s organizovanou prevádzkou (ďalej len „areál“)

1. DOBA ORGANIZOVANEJ PREVÁDZKY V AREÁLI
1.1. Organizovaná prevádzka v areáli je nonstop.


2. PRÁVA A POVINNOSTI UŽÍVATEĽA
2.1. Vzťah prevádzkovateľa a fyzickej osoby, ktorá s motorovým vozidlom vojde do areálu a zároveň nie je držiteľom zdieľanej karty oprávňujúcej ju na vstup a zotrvanie v areáli za špeciálnych podmienok ani osobou so špeciálnym povolením Nemocnice Malacky (ďalej len „užívateľ“), sa podľa tohto prevádzkového poriadku začína vjazdom vozidla užívateľa do priestoru areálu a končí sa výjazdom vozidla z priestoru areálu.
2.2. Užívateľ je oprávnený:
a) vstúpiť a zotrvať s vozidlom na jednom vyznačenom mieste v rámci areálu;
b) žiadať doklad o zaplatení poplatku za vjazd a zotrvanie vozidla v areáli obsahujúci okrem náležitostí daňového dokladu aj údaje o čase vjazdu a zotrvania vozidla v areáli;
c) využívať vyhradený priestor areálu výlučne na odstavenie a zotrvanie vozidla v areáli.
2.3. Užívateľ je povinný:
a) dodržiavať tento prevádzkový poriadok;
b) pri vjazde do priestoru areálu počkať, kým sa závora za vchádzajúcim vozidlom nezavrie, vybrať si vstupný lístok a uschovať ho, ak mu bude pridelený, alebo, ak bola jeho vozidlu pridelená vstupná karta, priložiť ju na označené miesto;
c) pri pohybe v rámci areálu sa riadiť navigačnými a informačnými značkami a dodržiavať všetky pravidlá premávky v areáli;
d) nechať vozidlo na mieste, ktoré je na to vyhradené;
e) uzamknúť a zabezpečiť si vozidlo, nenechať vnútri žiadne cennosti a predmety, ktoré sa vo vozidle bežne neodkladajú;
g) pred odchodom z priestoru areálu zaplatiť poplatok podľa cenníka prostredníctvom automatickej platobnej stanice alebo opustiť areál do 20 minút bez nutnosti úhrady poplatku;
h) opustiť s vozidlom areál do 15 minút od úhrady poplatku – pri prekročení tohto časového limitu doplatiť poplatok v automatickej platobnej stanici;
i) pri výjazde z priestoru areálu počkať, kým sa závora za vychádzajúcim motorovým vozidlom nezavrie a použiť zaplatený lístok, ak mu bol pridelený, alebo vstupnú kartu v prípade, ak sa závora automaticky sama neotvorí;
j) pri strate vstupného lístka uhradiť v automatickej platobnej stanici sumu za vjazd a zotrvanie vozidla v areáli a pokutu za stratu vstupného lístka v súlade s platným cenníkom;
k) uhradiť škodu, ktorú spôsobí svojím konaním iným užívateľom alebo prevádzkovateľovi;
l) uhradiť poplatok za odstránenie blokovacieho zariadenia v zmysle bodu 3.2. písm. c) tohto prevádzkového poriadku, a to pred jeho odstránením.


3. PRÁVA A POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA

3.1. Prevádzkovateľ je povinný:
a) zabezpečovať prevádzku areálu v zmysle tohto prevádzkového poriadku;
b) upozorniť užívateľa o naplnení kapacity areálu pred vjazdom;
c) umožniť užívateľovi oboznámiť sa s prevádzkovým poriadkom a s cenníkom ich zverejnením na viditeľnom mieste pred vjazdom do areálu;
d) zamietnuť vjazd iným typom vozidiel ako osobným motorovým vozidlám, vozidlám s prívesným vozíkom, taktiež vozidlám, ktorých rozmery sa odlišujú od štandardu.
3.2. Prevádzkovateľ je oprávnený:
a) požadovať od užívateľa dodržiavanie tohto prevádzkového poriadku;
b) odmietnuť vjazd do priestoru areálu vozidlám, ktorých technický stav nezodpovedá platným právnym predpisom
o cestnej premávke, vozidlám bez evidenčného čísla, vozidlám so snehovými reťazami alebo s klincami na pneumatikách a iným vozidlám, ktoré môžu poškodiť majetok prevádzkovateľa;
c) dať mestskej polícii pokyn na inštaláciu blokovacieho zariadenia na koleso vozidla užívateľa, ak užívateľ koná v rozpore s týmto prevádzkovým poriadkom, najmä ak poruší niektorú z povinností podľa tohto prevádzkového poriadku, najmä v prípadoch, keď užívateľ odstaví motorové vozidlo:
i. takým spôsobom, že tvorí prekážku v premávke v rámci areálu;
ii. mimo vyznačeného miesta;
iii. na viacerých miestach naraz;
d) vymáhať náhradu akejkoľvek škody, ktorú užívateľ spôsobí prevádzkovateľovi alebo tretej osobe v priestoroch areálu;
e) žiadať od užívateľa poplatok za vstup a zotrvanie v zmysle cenníka za nepretržitú dobu zotrvania vozidla v prípade, ak nasledujúci vjazd do areálu bol do 60 minút po bezplatnom vjazde.

4. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU
4.1. Priestor areálu nie je strážený.
4.2. Prevádzkovateľ nezodpovedá užívateľovi za škodu vzniknutú na vozidle alebo majetku zanechanom vo vozidle v rámci areálu vrátane krádeže vozidla alebo jeho časti spôsobenú treťou osobou.
4.3. Prevádzkovateľ neručí za veci odložené vo vozidle a taktiež neručí za voľne odmontovateľné časti vozidla.


5. BEZPEČNOSŤ PREVÁDZKY AREÁLU

5.1. V priestore areálu je zakázané:
a) fajčiť a pohybovať sa s otvoreným ohňom;
b) umiestňovať na vyhradených miestach akékoľvek iné predmety okrem vozidiel;
c) vykonávať akékoľvek opravy vozidla vrátane umývania exteriéru alebo interiéru vozidiel.


6. CENNÍK ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY
6.1. Aktuálny cenník je prílohou tohto prevádzkového poriadku.


7. PREVÁDZKOVATEĽ A SPRÁVCA SYSTÉMU

Prevádzkovateľ:

Nemocničná a.s., so sídlom Holubyho 35, 902 01 Pezinok, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3178/B, IČO: 35 865 679 ako prevádzkovateľ Nemocnice Malacky

Správca:
T R I T O N spol. s r. o., so sídlom Topoľčianska 25, 851 01 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 2728/B, IČO: 31 323 642

V prípade poruchy/nevydania dokladu o zaplatení poplatku kontaktujte:
Správcu: dohlad@triton.eu
Prevádzkovateľa: info@nemocnicna.sk
Tento prevádzkový poriadok s účinnosťou od 1. 4. 2022 v plnom rozsahu ruší a nahrádza všetky dokumenty prevádzkovateľa upravujúce vjazd a zotrvanie vozidla v areáli Nemocnice Malacky odo dňa jeho platnosti a účinnosti.

Vážení návštevníci,
od pondelka 5.10. bude otvorený len jeden vstup do nemocnice a to cez triediaci stan, kde budeme každému návštevníkovi merať teplotu. Ostatné vchody do budovy budú zatvorené s výnimkou pohotovosti. Tento vchod bude slúžiť výlučne len pre urgentné prípady.

Ďakujeme za pochopenie.
Tím nemocnice Malacky.

Zatvoriť